Co to jest inwestowanie

Inwestowanie jest zasadniczym składnikiem wzrostu i rozwoju gospodarczego, jest również jedyną możliwością powiększania kapitału. Proces inwestowania bardzo często przedsiębiorstw ma charakter ciągły, a jego zadaniem jest maksymalizacja przepływów pieniężnych netto i w konsekwencji zysku. Decyzje inwestycyjne mogą dotyczyć aktywów materialnych, takich jak ziemia czy środki trwałe, aktywów ustawowych, jak licencje czy znaki handlowe, albo również aktywów majątkowych, np. papierów wartościowych. Od trafności tych decyzji zależy przyszła konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku , a dodatkowo jego zdolność do generowania przychodów. Wynikiem decyzji odnoszących się do aktywów materialnych i ustawowych są lokowanie rzeczowe, a dotyczących aktywów finansowych – inwestycje kapitałowe oraz terminal pos.

Lokowanie rzeczowe można charakteryzować w różny sposób. Pomocna może być tu klasyfikacja rodzajowa:

–          inwestycje odtworzeniowe (restauracyjne) – zastępowanie zużytych urządzeń nowymi, zwykle ryzyko im towarzyszące nie jest duże, a ich celem jest przede wszystkim zapobieganie wzrostowi kosztów, związanych z procesem starzenia się majątku;

–          inwestycje modernizacje – ich celem jest modernizacja majątku i zmniejszenie kosztów wytwarzania; zwykle realizowane razem z inwestycjami odtworzeniowymi;

–          inwestycje innowacyjne – związane z modyfikacją wytwarzanych dotychczas produktów;

–          inwestycje rozwojowe – ich celem może być albo zwiększanie szeroko rozumianego potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, albo wprowadzenie do produkcji i na rynek nowych wyrobów;

–          inwestycje strategiczne – związane zwykle z obroną lub umocnieniem pozycji na rynku;

–          inwestycje dotyczące sfery socjalnej przedsiębiorstwa;

–          inwestycje w szeroko pojęty interes publiczny – ich celem jest poprawa image przedsiębiorstwa w otoczeniu (wydatki na rozwój kultury lub ochronę zdrowia) lub też konieczność ich realizacji może wynikać z przepisów prawnych np. ochrona środowiska.

Istotą inwestycji kapitałowych jednakże jest inwestowanie środków gotówkowych bez ich podmiany na wspaniała rzeczowe. Zalicza się do nich zakup dewiz czy inwestycje nadwyżek kapitałowych na rachunkach bankowych, ale przede wszystkim inwestowanie w papiery wartościowe. Papier wartościowy jest to instrument finansowy, który potwierdza zakupienie prawa do współwłasności przedsiębiorstwa/firmy/spółki, udzielenie kredytu rządowi, bądź organizacji gospodarczej albo dostanie prawa do otrzymania w późniejszym czasie pewnej wartości w postaci instrumentu finansowego lub aktywu rzeczowego.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.