Reguły tworzenia pracy maturalnej

Prace maturalne są częścią ustnego egzaminu maturalnego z polskiego ocenianą przez egzaminatorów. Drugą częścią matury ustnej jest rozmowa maturzysty z zespołem egzaminacyjnym dotycząca tematu zaprezentowanej pracy i literatury.

Prezentacja maturalna opiera się na publicznym i ustnym przedstawieniu wybranego przez zdającego tematu. Temat trzeba omawiać w sposób możliwie kompletny, logiczny oraz rzeczowy. Trafny dobór tematu i metody jego ujęcia umożliwia na pokazanie własnych zamiłowań oraz pasji. Dopuszczalna jest możliwość zaproponowania własnego tematu, który jednak wcześniej zaaprobować nauczyciel języka polskiego, a następnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zatwierdzająca szkolny wykaz tematów.

Za odpowiedź ustną można uzyskać najwięcej 20 punktów. Placówka szkolna musi zapewnić wyposażenie niezbędne do zaprezentowania materiałów pomocniczych dostarczonych wcześniej przez maturzystę. W czasie pokazywania pracy maturalnej z języka polskigo maturzyście nikt nie może przeszkadzać komentarzami lub zapytaniami. Członkowie komisji będą przeważnie sprawdzać sztukę komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania pracy.

Umiejętność organizowania pracy opiera się na planowej i rzeczowej kompozycji pracy maturalnej – odpowiednim podziale treści na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Ważne jest zaprezentowanie komisji egzaminującej właściwego zrozumienia tematu i uargumentowanie postawionej tezy.

Na  przygotowanie pracy maturalnej z języka polskigo jest dużo czasu, więc trzeba odpowiednio zaplanować kolejne fazy pracy nad nią. Opracowanie konkretnego tematu wymaga przemyślenia,  zbioru koniecznych treści, czasu na napisanie, a w następnej kolejności nauczenie się bezbłędnego wygłoszenia tematu pracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.