Zasady przedstawiania prezentacji maturalnej z języka polskiego

Prezentacje maturalne są częścią ustnego egzaminu dojrzałości z polskiego analizowaną przez komisję egzaminacyjną. Drugą częścią matury ustnej jest dialog egzaminowanego z komisją egzaminacyjną dotycząca tematu zaprezentowanej pracy i literatury.

Prezentacja maturalna opiera się na publicznym i ustnym zaprezentowaniu wybranego przez zdającego tematu pracy. Temat pracy należy omawiać w sposób możliwie pełny, zwarty oraz rzeczowy. Odpowiedni dobór tematu i strategii jego przekazania umożliwia na zaprezentowanie indywidualnych zainteresowań oraz pasji. Dopuszczalna jest możliwość zaproponowania własnego tematu, który musi jednak wcześniej zaakceptować nauczyciel języka polskiego, a w następnej kolejności Okręgowa Komisja Egzaminacyjna aprobująca wewnątrzszkolny wykaz tematów.

Za wypowiedź ustną można spodziewać się otrzymania najwięcej 20 punktów. Placówka szkolna obligatoryjnie powinna zapewnić wyposażenie niezbędne do przedstawienia materiałów pomocniczych dostarczonych wcześniej przez egzaminowanego. W czasie przedstawiania prezentacji maturalnej zdającemu nikt nie powinien przeszkadzać uwagami lub pytaniami. Członkowie komisji będą zwłaszcza oceniać umiejętność komunikacji werbalnej oraz zdolność organizowania warsztatu pracy.

Umiejętność organizowania warsztatu bazuje na przemyślanej i rzeczowej kompozycji prezentacji – odpowiednim podzieleniu zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Istotne jest zaprezentowanie egzaminującym bezbłędnego poznania tematu i uargumentowanie określonego problemu.

Na  ukształtowanie pracy z polskiego jest sporo czasu, więc należy odpowiednio zaplanować następujące po sobie fazy pracy nad nią. Opracowanie zrealizowanego tematu wymaga rozważenia,  znalezienia koniecznych artykułów, czasu na ich opracowanie, a następnie nauczenie się poprawnego przedstawienia tematu prezentacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.