Zasady tworzenia prezentacji maturalnej

Prezentacje maturalne są elementem ustnej matury z języka polskiego analizowaną przez zespół egzaminacyjny. Kolejną częścią egzaminu ustnego jest dialog egzaminowanego z komisją tycząca treści zaprezentowanej pracy i przywołanych lektur.

Prezentacja maturalna polege na publicznym i ustnym przedstawieniu wybranego przez maturzystę tematu prezentacji. Temat trzeba omawiać w sposób jak najbardziej całościowy, spójny oraz konkretny. Odpowiedni wybór tematu i strategii jego ujęcia pozwala na przedstawienie osobistych zamiłowań oraz pasji. Regulamin daje możliwość zaproponowania indywidualnego tematu, który obligatoryjnie musi jednak wcześniej zaaprobować polonista, a następnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna akceptująca wewnątrzszkolny wykaz tytułów prezentacji.

Za wypowiedź ustną można uzyskać najwięcej 20 punktów. Szkoła ma obowiązek zapewnić wyposażenie przydatne do przedstawienia materiałów dodatkowych dostarczonych uprzednio przez zdającego. W trakcie pokazywania pracy z polskiego zdającemu nikt nie powinien przeszkadzać uwagami lub pytaniami. Egzaminatorzy będą zwłaszcza sprawdzać sztukę komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania pracy.

Zdolność organizowania warsztatu opiera się na planowej i rzeczowej kompozycji pracy maturalnej – zgodnym z zasadami podzieleniu zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Kluczowe jest zaprezentowanie komisji egzaminującej właściwego poznania tematu i uargumentowanie określonej tezy.

Na  opracowanie pracy maturalnej jest kilka miesięcy, więc trzeba należycie zaplanować następujące po sobie etapy pracy nad nią. Opracowanie konkretnego tematu wymaga przemyślenia,  odszukania koniecznych materiałów, czasu na napisanie, a na końcu nauczenie się poprawnego wygłoszenia tematu prezentacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.