ukraina i polska w euro 2012

Towarzystwo prowadzi wiele stałych pozycji swojego działania są to między innymi: polsko-ukraiński wyścig kolarski im, plk Skopenki, organizacja obozów dla dzieci polskich rodzin z byłych kresów wschodnich, współorganizacja międzynarodowego festiwalu młodzieży w Zamościu, wymiana studentów, współpraca między uczelniami Polski i Ukrainy,

nadrzędnym zadaniem Społecznego Towarzystwa Polska-Ukraina, Stowarzyszenia samorządnego, samodzielnie kształtującego swój plan pracy działania jest kontynuacja pracy wspierających realizację zadań wynikających z Traktatu zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą pomagających rozwojowi dobrosąsiedzkich stosunków, przyjaźni i współpracy.

Stowarzyszenie zostało powołane w 2003 roku, obejmuje teraz cały kraj, posiada Zarząd Główny w Wraszawie i liczne oddziały terenowe. realizuje się na podstawie Ustawy o Stowarzyszeniach i ma charakter otwarty. Każdy kogo interesują kierunki, którymi zajmuje się stowarzyszenie może do niego się przyłączyć i pracować,współpracować razem z innymi na rzecz rozwijania dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy Polską i Ukrainą. Społeczne Towarzystwo Polska- Ukraina jest współorganizatorem najdłużej działającego wyścigu kolarskiego w Europie kolarskiego wyścigu przyjaźni polsko – ukraińskiej im. płk. Skopenki.

Zaczęło się na ziemi Sandomierskiej, kiedy tutejsi działacze LZS postanowili zorganizować w 1957 r. wyścig kolarski z uczestnictwem drużyn reprezentujących wszystkie wojewódzkie związki gminnych spółdzielni. Po próbie – rajdzie turystycznym – pierwszy wyścig rozegrano na dystansie 100 km. Wygrał go Mieczysław Brzeziński reprezentant LZS Mazowsze, a zespołowo WZGS Białystok. W 1958 roku zdecydowano na stałe związać wyścig z Sandomierzem i postacią pułkownika Armii Radzieckiej, wyzwoliciela miasta, W. F. Skopenki. ideą przyjaźni polsko- ukraińskiej oraz braterstwa broni żołnierzy obu krajów.

państwami. Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina jest jednym z niewielu, które działają w tak szerokim zakresie, niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego: gospodarki, sportu, kultury, nauki i innych.

Tags: , , , ,

Comments are closed.