OC Spedytora

– (oc spedytora)można określić jako zobowiązanie osoby wykonującej jakąś profesję, bądź czynności życia codziennego wobec innej osoby. Warunkiem zaistnienia odpowiedzialności cywilnej jest naruszenie ogólnie obowiązujących norm dotyczących danej czynności lub niewywiązanie się z umowy, w wyniku czego jedna ze stron ponosi stratę materialną bądź fizyczną.

Jak wynika z powyższego, odpowiedzialność cywilna jest pojęciem złożonym, w skład którego wchodzą dwa odmienne zagadnienia, a mianowicie: – odpowiedzialność cywilna deliktowa (OC delikt), – odpowiedzialność cywilna kontraktowa (OC kontrakt).

Odpowiedzialność cywilna kontraktowa jest związana z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania wynikającego z czynności prawnych czyli kontraktu. Najczęstrze przykłady dotyczące zakresu niniejszej pracy to: – niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów przewozowych, – niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów spedycyjnych.

Odpowiedzialność cywilna deliktowa (ubezpieczenie spedytora)- opiera się na wyrządzeniu szkody przez sprawcę, który dopuścił się umyślnie lub nieumyślnie czynu niedozwolonego. Typowe przykłady to: – uszkodzenie cudzego mienia, – naruszenie cudzego życia lub zdrowia, – naruszenie obowiązku zawarcia umowy.

Obie te formy odpowiedzialności częstokroć wiążą się z transportem towarów i osób. Wyodrębnienie ich daje pełną możliwość przejrzystości podczas analizowania i rozgraniczania form i zasięgu odpowiedzialności. Porta: www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
mail: kontakt@kalkulator-ubezpieczeniowy.pl
tel. 22 423 59 38
tel. 664 723 723
skype: http://www.kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.