Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery

Pod pojęciem klimat rozumiemy ogół zjawisk pogodowych, który występuje na danym obszarze przez kilka lat. Standardowo okres ten wynosi mniej więcej trzydziestu lat. Klimat jest określany na podstawie wieloletnich obserwacji pogody dla konkretnego terenu ziemi. Jednakże od jakiegoś czasu obserwujemy zmiany klimatyczne. Są one spowodowane przez czynniki zewnętrzne , a ponadto czynniki wewnętrzne. Do tych pierwszych zaliczamy między innymi ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Kuli ziemskiej. W sytuacji czynników wewnętrznych wyróżniamy: działalność człowieka oraz dodatkowo czynniki naturalne. Do naturalnych czynników zmiany klimatyczne zaliczamy m.in.: erupcje wulkaniczne, gazy cieplarniane i pyły zawieszone (aerozole atmosferyczne) , a dodatkowo chmury. Do gazy cieplarniane, które zatrzymują energię słoneczną w obrębie atmosfery ziemskiej,  zaliczamy między innymi: dwutlenek węgla (CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony oraz inne. Ze zmiany klimatyczne wiążą się takie zjawiska, jak efekt cieplarniany oraz dziura ozonowa. Pierwsze zjawisko powiązane jest z obecnością gazy cieplarniane w atmosferze. Jest to zjawisko podwyższenia temperatury na Ziemi.  Jednakże dziura ozonowa wiąże się z ubytkiem ozonu w stratosferze w wyniku niekorzystnego działania freonów. To właśnie ekologia zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.