Reguły pisania prezentacji maturalnej z języka polskiego

Prezentacje maturalne są częścią ustnej matury z polskiego ocenianą przez komisję egzaminacyjną. Dodatkową częścią egzaminu ustnego jest rozmowa maturzysty z komisją egzaminacyjną tycząca treści zaprezentowanej prezentacji i literatury.

Prezentacja maturalna polege na publicznym i ustnym przedstawieniu wybranego przez maturzystę tematu pracy. Temat należy prezentować w sposób możliwie kompletny, spójny oraz rzeczowy. Trafny dobór tematu i metody jego przekazania umożliwia na zaprezentowanie własnych zamiłowań oraz pasji. Regulamin daje możliwość wysunięcia propozycji własnego tematu, który musi jednak wcześniej zaaprobować nauczyciel języka polskiego, a po jego zgodzie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna akceptująca obowiązujący w danej szkole spis tematów prezentacji.

Za wypowiedź ustną można otrzymać najwięcej 20 punktów. Placówka szkolna musi zapewnić akcesoria niezbędne do zaprezentowania materiałów dodatkowych dostarczonych wcześniej przez maturzystę. W trakcie pokazywania pracy z polskiego egzaminowanemu nikt nie może przeszkadzać uwagami lub pytaniami. Członkowie komisji będą przede wszystkim sprawdzać zdolność komunikacji werbalnej oraz zdolność organizowania warsztatu pracy.

Umiejętność organizowania warsztatu polega na zaplanowanej i logicznej kompozycji prezentacji – zgodnym z zasadami podziale treści na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Ważne jest zaprezentowanie komisji egzaminującej bezbłędnego zrozumienia tematu i uargumentowanie postawionej tezy.

Na  przygotowanie pracy maturalnej z języka polskigo jest wiele miesięcy, więc należy odpowiednio przemyśleć kolejne fazy pracy nad nią. Opracowanie konkretnego tematu wymaga przemyślenia,  pozbierania koniecznych artykułów, czasu na napisanie, a na końcu nauczenie się właściwego wygłoszenia tematu prezentacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.