Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, niemniej jednak stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a również zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest zależne od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby określony hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niezwykle intensywne, niemniej jednak także dźwięki niepożądane. Zbyt duże natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Może dosłownie prowadzić do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli ma możliwość powodować uszkodzenia narządu słuchu. Prócz tego hałas może wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W wypadku dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki może dosłownie dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są głównie mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. Dodatkowo można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach użyteczności publicznej oraz dodatkowo terenach wypoczynkowych , a dodatkowo hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.