księgarnia szkolna

Zadaniem autorek publikacji jest zaprezentowanie propozycji procedur testowych, które ułatwiłyby przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego w zakresie przedmiotów humanistycznych, w części dotyczącej historii. Zaprezentowane sprawdziany zostały wykonane w zgodzie z “Fundamentem programową” i normami egzaminacyjnymi, dlatego także mogą być wykorzystywane przez nauczycieli stosujących w pracy z uczniami różnorakie skrypty i podręczniki. Autorki starały się przedstawić możliwie różne konspekty, dzięki którym uczniowie mogliby kupić biegłości w korzystaniu z edukacji i kwalifikacji uzyskanych w procesie wiedzy historycznej. Proponowane plany miesięczne mogą wyszukać wykorzystanie przy konstruowaniu sprawdzianów śródsemestralnych , a dodatkowo testach podsumowujących efekty pracy nad określoną partią materiału: epoką, działem programowym, zagadnieniem. Zamierzeniem autorek nie było pokazanie “gotowych” arkuszy egzaminacyjnych, lecz narzędzi ułatwiających przygotowanie uczniów do egzaminu. Nauczyciel korzystający z proponowanych Sprawdzianów, znajdzie w nich poradę przy utrwalaniu edukacji i kwalifikacji niezbędnych uczniowi nie tylko do stworzenia zadań egzaminacyjnych, lecz także w osiąganiu bieżących celów i kształcenia historycznego. Materiał został przygotowany przez autorki w następujący sposób: Testy z “tematem przewodnim” Testy dotyczące kolejnych epok Testy obejmujące ogół materiału. Ćwiczenia i zadania w testach są podzielone na “zamknięte” (polegają one na wskazaniu właściwej odpowiedzi) i “otwarte” (polegające na uzupełnieniu tekstu bądź sformułowaniu swojej odpowiedzi lub interpretacji).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.