Straż miejska

Zadania straży miejskich (gminnych) w Polsce

Straż miejska (gminna) posiada na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a również ochronę obiektów komunalnych i urządzeń efektywności publicznej. Posiada także czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, o kilka mniejszym niż policja). Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy albo innego podobnego zdarzenia – albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem – przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia. W bardzo wielu sytuacjach współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku w trakcie zgromadzeń i imprez publicznych. Doprowadza mężczyźni i kobiety nietrzeźwe do izby wytrzeźwień albo miejsca ich zamieszkania, o ile mężczyźni i kobiety te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich albo innych osób.

Straż miejska (gminna) informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a również inicjuje i uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Przy tym konwojuje dokumenty, przedmioty wartościowe lub wartości gotówkowe dla potrzeb gminy.

Straż miejska

Straż Miejska w Lędzinach

Straż Miejska w Oszulku

Straż Miejska w Rydułtowie

Straż Miejska w Czerwonce-Leszczyny

Straż Miejska w Puławach

Straż Miejska w Tychach

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.