Zasady obrony pracy maturalnej

Prezentacje maturalne są elementem ustnej matury z języka polskiego ocenianą przez egzaminatorów. Kolejną częścią egzaminu ustnego jest dialog maturzysty z zespołem egzaminacyjnym tycząca tematu zaprezentowanej pracy i literatury.

Praca maturalna opiera się na publicznym i ustnym omówieniu wybranego przez egzaminowanego tematu. Temat pracy powinno się prezentować w sposób możliwie pełny, zwarty oraz rzeczowy. Odpowiedni dobór tematu i metody jego przekazania umożliwia na ukazanie osobistych zainteresowań oraz pasji. Dopuszcza się możliwość zaproponowania indywidualnego tematu, który obligatoryjnie musi jednak wcześniej zaaprobować polonista, a następnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zatwierdzająca wewnątrzszkolny spis tematów prezentacji.

Za odpowiedź ustną można otrzymać najwięcej 20 punktów. Placówka szkolna musi zapewnić wyposażenie potrzebne do zaprezentowania materiałów pomocniczych dostarczonych wcześniej przez maturzystę. W czasie pokazywania pracy maturealnej z języka polskiego egzaminowanemu nikt nie powinien przeszkadzać komentarzami lub zapytaniami. Egzaminatorzy będą głównie badać zdolność komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania pracy.

Umiejętność organizowania warsztatu opiera się na zaplanowanej i rzeczowej kompozycji prezentacji – zgodnym z zasadami podziale zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Zasadnicze jest zaprezentowanie komisji bezbłędnego zrozumienia tematu i uargumentowanie postawionej tezy.

Na  opracowanie pracy maturalnej z języka polskigo jest kilka miesięcy, więc należy odpowiednio zaplanować kolejne fazy pracy nad nią. Opracowanie gotowego tematu wymaga rozważenia,  znalezienia niezbędnych treści, czasu na napisanie, a następnie nauczenie się prawidłowego wygłoszenia tematu prezentacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.