Zmiany klimatyczne związane z zanieczyszczeniem atmosfery

Pod pojęciem hałas rozumiemy dźwięki, które są zbyt głośne, zbyt dokuczliwe,  niepożądane tak, że sprawiają nie tylko dyskomfort, ale stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, a też zwierząt. To, w jaki sposób dana osoba reaguje na hałas jest uzależnione od nastawienia psychicznego. Dla jednej osoby określony hałas już nie jest możliwy do wytrzymania, a dla drugiej jeszcze jest znośny. Źródłem hałasu mogą być dźwięki niezwykle intensywne, ale też dźwięki niepożądane. Zbyt ogromne natężenie hałasu wpływa destrukcyjnie dla zdrowie człowieka. Ma możliwość dosłownie prowadzić do niebagatelnych i nieodwracalnych uszkodzeń narządu słuchu. Hałas powyżej 80 decybeli może powodować uszkodzenia narządu słuchu. Co więcej hałas ma możliwość wpływać negatywnie na psychikę człowieka, prowadząc do depresji, zaburzeń psychicznych. W wypadku dzieci narażonych na zbyt intensywne i długotrwałe dźwięki może dosłownie dochodzić do zaburzeń rozwoju umysłowego.  Na hałas narażeni są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast, aglomeracji miejskich. Źródłem hałasu są: ruch uliczny, samoloty latające nad domami, roboty drogowe. Ze względu na zakres częstotliwości wyróżnia się hałas: infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy. Przy tym można wyróżnić hałas: przemysłowy, w pomieszczeniach mieszkalnych, w miejscach efektywności publicznej , a ponadto terenach wypoczynkowych , a dodatkowo hałas komunikacyjny. Głośność dźwięku mierzona jest w decybelach.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.