Koncepcja NPV

Myśl NPV (ang. net present value) czyli metoda wartości aktualnej netto polega na:

–          wyborze minimalnej stopy zwrotu, poniżej której projekt zostanie odrzucony,

–          przyjęciu stosownego współczynnika wartości bieżącej dla dochodów gotówkowych,

–          dodaniu bieżących wartości netto , a oprócz tego terminal pos

–          ustaleniu, czy przyszłe przychody brutto przewyższają założone wstępnie wydatki – wówczas projekt zostanie przyjęty.

Metoda ta opiera się na porównaniu teraźniejszej wartości wpływów (PV) z wartością nakładów(N). Jeś1i różnica jest dodatnia, to projekt ma możliwość zostać przyjęty do realizacji. Obliczenia teraźniejszej wartości wpływów dokonuje się po okreś1eniu granicznej wartości stopy dyskontowej.

NPV = PV – N

Postępując wg tej formuły należy wyznaczyć graniczną r i przy jej zastosowaniu obliczyć najpierw teraźniejszą wartość wpływów, a potem saldo. O ile saldo jest dodatnie, to wiadomo, że projekt pomnaża kapitał w wyznaczonym tempieOraz dodatkowo wiadomo jakiej nadwyżki można oczekiwać. Kryterium NPV jest ogólnie przyjętym sposobem oceny i stwarza jasne reguły decyzyjne.

Jeśli analizę projektu przeprowadzono zgodnie z regułami obliczania IRR, to stopa zwrotu równa IRR stwarza, że NPV = 0. Wystarczy zatem przemyśleć projekt przy zadanej stopie zwrotu, czyli stosować kryterium NPV, aby otrzymać dodatkowe dane o IRR.

 

PRZYKŁAD:

 

Zakład usługowy analizuje projekt zwiększenia zdolności istniejącej linii produkcyjnej. Normatywna stopa zwrotu przyjęta przez zarząd firmy wynosi 10%. Nakłady potrzebne do osiągnięcia celu wynoszą 7000 Z. Wpływy w oczekiwanym okresie eksploatacyjnym przedstawiono poniżej. Nie przewiduje się wartości pozostałej po upływie 6 lat..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.