Podstawowe zasady obrony prezentacji maturalnej z języka polskiego

Prezentacje maturalne są elementem ustnej matury z języka polskiego analizowaną przez komisję. Drugą częścią matury ustnej jest rozmowa egzaminowanego z komisją dotycząca treści prezentacji maturalnej i przywołanych lektur.

Praca maturalna polege na publicznym i ustnym omówieniu wybranego przez maturzystę tematu prezentacji. Temat wystąpienia trzeba omawiać w sposób jak najbardziej kompletny, spójny oraz rzeczowy. Odpowiedni wybór tematu i strategii jego przekazania pozwala na ukazanie własnych zamiłowań oraz pasji. Istnieje możliwość wysunięcia propozycji własnego tematu, który obligatoryjnie musi jednak wcześniej zaakceptować nauczyciel, a po jego zgodzie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zatwierdzająca wewnątrzszkolny wykaz tytułów prezentacji.

Za wypowiedź ustną można spodziewać się otrzymania najwięcej 20 punktów. Placówka szkolna musi zapewnić akcesoria przydatne do przedstawienia materiałów dodatkowych dostarczonych uprzednio przez egzaminowanego. W trakcie pokazywania pracy maturealnej z języka polskiego maturzyście nikt nie powinien przeszkadzać komentarzami lub zapytaniami. Egzaminatorzy będą głównie oceniać zdolność komunikacji werbalnej oraz zdolność organizowania warsztatu pracy.

Umiejętność organizowania warsztatu pracy polega na planowej i logicznej kompozycji pracy maturalnej – odpowiednim podziale treści na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Istotne jest pokazanie komisji egzaminującej właściwego poznania tematu i uargumentowanie postawionego problemu.

Na  ukształtowanie pracy z polskiego jest kilka miesięcy, więc powinno się właściwie zaplanować następujące po sobie fazy pracy nad nią. Przygotowanie zakończonego tematu wymaga przemyślenia,  odszukania niezbędnych artykułów, czasu na ich opracowanie, a na końcu nauczenie się prawidłowego wygłoszenia tematu pracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.