Co to jest inwestowanie

Inwestowanie jest kluczowym składnikiem wzrostu i wzrostu gospodarczego, jest również zasadniczą metodą powiększania kapitału. Proces inwestowania w większości wypadków przedsiębiorstw posiada charakter ciągły, a jego misją jest maksymalizacja przepływów gotówkowych brutto i w konsekwencji zysku. Decyzje finansowe mogą dotyczyć aktywów materialnych, takich jak ziemia czy środki ustabilizowane, aktywów prawnych, jak licencje czy znaki handlowe, albo także aktywów inwestycyjnych, na przykład. papierów wartościowych. Od trafności tych wyborów zależy przyszła konkurencyjność przedsiębiorstwa/korporacji na rynku , a oprócz tego jego zdolność do generowania profitów. Wynikiem decyzji odnoszących się do aktywów materialnych i ustawowych są inwestycje rzeczowe, a dotyczących aktywów majątkowych – inwestycje kapitałowe oraz terminal pos.

Lokowanie rzeczowe można charakteryzować w różny metodę. Pomocna ma możliwość być tu klasyfikacja rodzajowa:

–          inwestycje odtworzeniowe (restauracyjne) – zastępowanie zużytych urządzeń nowymi, zwykle ryzyko im towarzyszące nie jest duże, a ich celem jest przede wszystkim zapobieganie wzrostowi kosztów, związanych z procesem starzenia się majątku;

–          inwestycje modernizacje – ich celem jest modernizacja majątku i zmniejszenie kosztów wytwarzania; zwykle realizowane razem z inwestycjami odtworzeniowymi;

–          inwestycje innowacyjne – związane z modyfikacją wytwarzanych dotychczas produktów;

–          inwestycje rozwojowe – ich celem może być albo zwiększanie szeroko rozumianego potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa, albo wprowadzenie do produkcji i na rynek nowych wyrobów;

–          inwestycje strategiczne – związane zwykle z obroną lub umocnieniem pozycji na rynku;

–          inwestycje dotyczące sfery socjalnej przedsiębiorstwa;

–          inwestycje w szeroko pojęty interes publiczny – ich celem jest poprawa image przedsiębiorstwa w otoczeniu (wydatki na rozwój kultury lub ochronę zdrowia) lub też konieczność ich realizacji może wynikać z przepisów prawnych np. ochrona środowiska.

Istotą inwestycji kapitałowych jednak jest inwestowanie środków pieniężnych bez ich zamiany na znakomita rzeczowe. Zalicza się do nich zakup dewiz czy inwestycje nadwyżek kapitałowych na rachunkach bankowych, ale głównie inwestowanie w papiery wartościowe. Papier przydatny jest to instrument finansowy, który potwierdza zakupienie prawa do współwłasności przedsiębiorstwa/spółki, udzielenie kredytu rządowi, bądź organizacji gospodarczej lub uzyskanie prawa do otrzymania w późniejszym czasie pewnej wartości w postaci instrumentu finansowego albo aktywu rzeczowego.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.