Decuzje kapitałowe

Do skutecznego zarządzania finansami niezbędna jest znajomość funkcjonowania rynku kapitałowego, umiejętność oceny znaczenia czasu i ryzyka, towarzyszącego każdej decyzji oraz zdobywania i wykorzystywania informacji.

Decyzje finansowe wiążą się z wyborem rodzajów, rozmiarów i struktury źródeł finansowania projektów inwestycyjnych. Na podstawie ich efektywności, w powiązaniu z szacunkiem ryzyka, określa się:

–          wielkość niezbędnych kapitałów, orza terminal pos

–          koszt alternatywnych metod finansowania projektów inwestycyjnych,

–          strukturę kapitału.

Niezmiernie istotną sprawą jest ustalenie optymalnej struktury pasywów, czyli kombinacji kapitału własnego i obcego. Na kapitał własny przedsiębiorstwa składa się kapitał akcyjny, kapitał zapasowy oraz zyski zatrzymane. Kapitał obcy natomiast tworzą zobowiązania wobec dostawców i pracowników oraz budżetu, a także uzyskane kredyty i kapitał pochodzący ze sprzedaży wyemitowanych obligacji. Kompozycja kapitału własnego i obcego tworzy strukturę kapitału, której optymalizacja podporządkowana jest dwóm przesłankom:

–          wpływowi zastosowanego kapitału na finansowanie aktywów firmy,

–          wpływowi struktury kapitału na poziom ryzyka finansowego.

Stosunek kapitału obcego do własnego jest miarą ryzyka finansowego, które wyraża ryzyko organizacji gospodarczej i właścicieli, związane z wyborem określonej struktury kapitału.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.