Podstawowe reguły przedstawiania prezentacji maturalnej

Prezentacje na maturę ustną są częścią ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego ocenianą przez egzaminatorów. Drugą częścią matury ustnej jest rozmowa maturzysty z zespołem egzaminacyjnym odnosząca się do treści pracy maturalnej i literatury.

Praca maturalna opiera się na publicznym i ustnym przedstawieniu wybranego przez egzaminowanego tematu pracy. Temat pracy powinno się omawiać w sposób jak najbardziej kompletny, zwarty oraz konkretny. Właściwy dobór tematu i sposobu jego przekazania pozwala na przedstawienie osobistych zainteresowań oraz hobby. Dopuszcza się możliwość wystąpienia z propozycją indywidualnego tematu, który jednak wcześniej zaakceptować polonista, a po jego zgodzie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zatwierdzająca szkolny spis tematów.

Za wypowiedź ustną można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Placówka szkolna musi zapewnić wyposażenie niezbędne do przedstawienia materiałów pomocniczych dostarczonych uprzednio przez zdającego. W trakcie przedstawiania pracy maturalnej maturzyście nikt nie ma prawa przeszkadzać komentarzami lub zapytaniami. Członkowie komisji będą przeważnie kontrolować zdolność komunikacji werbalnej oraz zdolność organizowania pracy.

Umiejętność organizowania warsztatu pracy bazuje na planowej i logicznej kompozycji pracy maturalnej – odpowiednim rozdzieleniu zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Kluczowe jest zaprezentowanie egzaminatorom właściwego poznania tematu i uargumentowanie określonego problemu.

Na  przygotowanie pracy maturalnej z języka polskigo jest dużo czasu, więc należy należycie przemyśleć następujące po sobie fazy pracy nad nią. Opracowanie zakończonego tematu wymaga przemyślenia,  odszukania niezbędnych artykułów, czasu na ich opracowanie, a w następnej kolejności nauczenie się prawidłowego wygłoszenia tematu prezentacji.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.