Prace magisterskie pisanie

Pisz zrozumiale, bez pseudonaukowych “makaronizmów”, pamiętając, że piszesz treść na-ukowy wykorzystany dla biologów. Umiejętnie i właściwie stosuj język i terminologiędanej specjal-ności. Nie zapomnij o ortografii, gramatyce, interpunkcji i rodzaju. W WORDzie dostępne jest automa-tyczne sprawdzanie pisowni. Nie zastąpi to jednakże uważnego czytania i sprawdzania. Treść prace magisterskie pisanie z  wykorzystywany do publikacji w czasopiśmie naukowym powinien byćbez jakichkolwiek  wyróżnień i formatowania. Co innego w pracy magisterskiej – tu pełnisz równocześnie rolęredaktora, więc na ciebie spada obowiązek estetycznego i efektywnego sformatowania tekstu. Formąpracy poświadczasz o spersonalizowanych umiejętnościach wypowiedzi naukowej jak iumiejętnościach edytorskich (fachowego i estetycznego przygotowania dokumentów biurowych). Praca może być zbindowana (to możesz we własnym zakresie wykonaćw Katedrze) lub oprawiona w sztywne okładki. To drugie rozwiązanie wydaje siębardziej miłe dla oka. Lecz jest prawdopodobnie trochę droższe. Dlatego nie wszystkie egzemplarze musisz oprawiać, część ma możliwość być zbindowana. Będziesz potrzebował(a) choćby czterech sztuk prace magisterskie (upewnij sięjednak w dziekanacie): dla promotora, recenzenta, archiwum uczelni i dla biblioteki. Nie zapomnij o dalszym eg-zemplarzu dla siebie i potencjalnych egzemplarza dla osób, którym dedykujesz podziękowania i  chcesz sięprzed nimi pokazaćod dobrej strony. W każdej sytuacji możesz dodrukowaćkolejny egzemplarz, wszakże będziesz miał kopię w pliku na dyskietce.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.