Zasady obrony prezentacji maturalnej z języka polskiego

Prezentacje maturalne są częścią ustnego egzaminu dojrzałości z polskiego analizowaną przez komisję. Drugą częścią egzaminu jest dialog zdającego z egzaminatorami odnosząca się do treści zaprezentowanej pracy i przywołanych lektur.

Praca maturalna opiera się na publicznym i ustnym omówieniu wybranego przez zdającego tematu pracy. Temat pracy należy przedstawiać w sposób możliwie pełny, zwarty oraz konkretny. Trafny dobór tematu i strategii jego ujęcia umożliwia na zaprezentowanie osobistych zamiłowań oraz pasji. Dopuszcza się możliwość zaproponowania indywidualnego tematu, który obligatoryjnie musi jednak wcześniej zaakceptować nauczyciel języka polskiego, a następnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna aprobująca wewnątrzszkolny spis tematów prezentacji.

Za wypowiedź ustną można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Placówka szkolna musi zapewnić wyposażenie przydatne do zaprezentowania materiałów pomocniczych dostarczonych uprzednio przez zdającego. W trakcie przedstawiania pracy maturealnej z języka polskiego egzaminowanemu nikt nie powinien przeszkadzać komentarzami lub zapytaniami. Egzaminatorzy będą przeważnie sprawdzać umiejętność komunikacji werbalnej oraz zdolność organizowania pracy.

Umiejętność organizowania pracy opiera się na zaplanowanej i rzeczowej kompozycji prezentacji – zgodnym z zasadami rozdziale treści na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Istotne jest pokazanie komisji egzaminującej prawidłowego poznania tematu i uargumentowanie postawionej tezy.

Na  opracowanie pracy maturalnej z języka polskigo jest sporo czasu, więc należy należycie przemyśleć kolejne etapy pracy nad nią. Opracowanie konkretnego tematu wymaga przemyślenia,  odszukania koniecznych treści, czasu na napisanie, a w następnej kolejności nauczenie się poprawnego wygłoszenia tematu pracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.