Inwestowanie

Inwestowanie jest procesem gospodarczym, który podlega sterowaniu ekonomicznemu, analogicznie jak wszelkie inne procesy związane z działalnością przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych. Sterowanie inwestycjami posiada na celu określenie, jakie rodzaje nakładów finansowych powinno się ponieść. Jest to zatem proces identyfikowania, planowania, oceniania i finansowania podstawowych projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa/firmy/działalności jednoosobowych. Lokowanie są niewyobrażalnie istotne z następujących powodów: ogrom ponoszonych nakładów, długotrwałości procesu, wpływu na przyszły stan przedsiębiorstwa/spółki. Dlatego wymagają one priorytetowo ostrożnych, systematycznych analiz. Na rozwiązanie problemów finansowych składają się następujące elementy:

–          określenie potrzeb przedsiębiorstwa/firmy/spółki, których zaspokojenie wymaga wykorzystania procesu inwestycyjnego,

–          określenie inwestycyjnych sposobności przedsiębiorstwa w stosunku do sformułowanych wymagań,

–          zebranie stosownych informacji dotyczących poszczególnych sposobności w celu przeprowadzenia ich oceny,

–          określenie metod oceny projektów majątkowych,

–          dokonanie obliczeń przy zastosowaniu wybranych metod rachunku,

–          określenie kryteriów, według których dany projekt inwestycyjny ma być zaakceptowany,

–          wskazanie projektów inwestycyjnych, spełniających przyjęte kryteria,

–          szczegółowe określenie środków finansowania wybranych projektów,

–          finansowanie przyjętych projektów inwestycyjnych zgodnie z planem,

–          systematyczny nadzór nad realizacją projektu inwestycyjnego aż do rozpoczęcia eksploatacji[1].

 

Efektem podjętych decyzji finansowych są określone rozmiary przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki) , a ponadto jego postęp. Wnikliwie rzecz ujmując, decyzje majątkowe mogą dotyczyć:

–          nabycia różnych składników aktywów (materialnych i niematerialnych),

–          transferu środków finansowych do innych  organizacji gospodarczych (nabycie ich akcji lub obligacji, operacje fuzji albo powstawanie holdingów inwestycyjnych, terminal pos),

–          lokat kapitałowych w bankach albo towarzystwach ubezpieczeniowych.

Szerzej zagadnienie wyborów finansowych jest omówiony w grupie “Decyzje majątkowe – metody oceny projektów”

 


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.