System rozliczeniowy w Polsce

Bankowe rozliczenia pieniężne ściśle określa i reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939), której interesujący nas fragment cytujemy poniżej:

Prawo to również tyczy się centrów rozliczeniowych zajmujących się rozliczaniem transakcji przy pomocy kart płatniczych takich jak Polcard czy Eservice

Bankowe rozliczenia pieniężne

Art. 63.

1. Przez bankowe rozliczenia gotówkowe rozumieć trzeba operacje polegające na dokonywaniu modyfikacji w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie kontrahenta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta.

2. Rozliczenia gotówkowe są prowadzone w formie gotówkowej
i bezgotówkowej.

3. Rozliczenia pieniężne bezgotówkowe organizowane są przy użyciu papierowych lub elektronicznych nośników treści, w tym również za radą kart płatniczych.

Art. 64.

O ile polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego złożone przez właściciela rachunku bankowego jest wykonywane poprzez kilka banków albo terminal pos, właściwie każdy z tych banków ponosi wraz z pozostałymi solidarną odpowiedzialność wobec posiadacza rachunku za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem polecenia. Wolny od odpowiedzialności jest bank, który udowodni, że szkoda nie powstała z jego winy.

Art. 65.

1. Bank dokonujący uposażeń z rachunku bankowego jest obowiązany sprawdzić autentyczność i poprawność formalną dokumentu stanowiącego podstawę do wypłaty , a dodatkowo tożsamość chłopcy i dziewczęta dającej zlecenie.

2. W wypadku pensji dokonywanych za radą elektronicznego nośnika treści czynności, o których mowa w ust. 1, dokonywane są przez automatyczne sprawdzenie autentyczności personalnego numeru identyfikacyjnego bądź hasła albo obu tych danych.

3. W przypadku dochodów dokonywanych przy użyciu karty płatniczej tłoczonej, nie wykorzystującej elektronicznego nośnika informacji, sprawdzenie autentyczności następuje poprzez porównanie podpisu na karcie z podpisem złożonym na dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji.

Art. 66.

Banki są obowiązane przyjmować wpłaty pieniężne na rachunki bankowe , a oprócz tego przeliczać i sortować banknoty i monety pochodzące z tych wpłat.

Art. 67.

Banki mogą generować izby rozliczeniowe w formie firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw prawa handlowego
w celu zamiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych prac.

Art. 68.

Prezes Narodowego Banku Polskiego określa, w drodze zarządzenia:

1) formy i tryb przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków,

2) szczegółowe zasady budowy, utrwalania, przekazywania i przechowywania dokumentów, o których mowa w art. 7 ,

3) metodę przeprowadzania rozrachunków międzybankowych,

4) sposoby i tryb przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet , a dodatkowo wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.