Zakładanie spółek z o.o.

Pierwszym etapem w zakładaniu sp. z o.o. jest zawarcie umowy spółki. Zgodnie z art. 157 § 2 k.s.h. umowa firmy musi być zawarta w formie aktu notarialnego. W art. 157 § 1 wskazane były elementy konieczne, jakie powinny się odnaleźć w umowie korporacji z ograniczoną odpowiedzialnością. Brak któregokolwiek (z wyjątkiem określonego w pkt 6) lub jego sprzeczność z prawem powodują nieważność zawiązania firmy, a więc nie powstaje wtedy spółka zoo w organizacji.


Dlatego też należy pamiętać, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:


 1. firmę (czyli potocznie – nazwę) i siedzibę spółki zoo
 2. przedmiot działalności spółki
 3. wysokość kapitału zakładowego
 4. czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział
 5. liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
 6. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.


Koszty związane z podpisaniem umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i rejestracją spółki w KRS

 • Taksa notarialna za sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego zależy od wysokości kapitału zakładowego, a stawki maksymalne są ustalane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
  Aktualnie, dla korporacji z kapitałem 5 tys. złotych wyniesie to 160 złotych + VAT, czyli 195,2 zł (a o ile kapitał zakładowy posiada wynieść 50 tys. PLN, to stosownie 910 PLN + VAT, czyli 1110,20 zł
 • Odpis umowy – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt umowy w formie aktu notarialnego, wpis do KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – wynik w zaokrągleniu do pełnej złotówki. Dla kapitału 5 tys. złotych – 0,5% * ( 5.000 – 195,20-1000-500), a więc po zaokrągleniu 17 zł
 • Notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu – 20 zł od podpisu
 • Wydatki związane z wpisem do KRS – opłata od wniosku o wpis 1000 zł; ogłoszenie w MSiG – 500 zł.Powyższe koszty nie uwzględniają oczywiście kosztów obsługi prawnej, które mogą się wahać.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.