marketing definicja

Marketing społeczny – koncepcja marketingu, według której podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest realizacja celów marketingowych przy zachowaniu zgodności interesów indywidualnych oraz społeczeństwa jako całości. W marketingu społecznym przestrzegane są wszelkie zasady formułowane pod adresem współczesnego marketingu, natomiast dodatkowo zwraca się spostrzeżenie na potrzebę zachowania równowagi pomiędzy interesami firmy, konsumenta jak również otoczenia jej poczynania. Twierdzi się także, że ten rodzaj marketingu stanowi klucz do zapewnienia konsumentowi satysfakcji jak również długookresowego dobrobytu zaś firmie długookresowej rentowności
Występuje on na ogół w organizacjach a także instytucjach nie nastawionych na osiąganie zysku ze swej działalności, aczkolwiek na jak najlepsze zaspokajanie potrzeb jak również dostarczanie zadowolenia z załatwiania spraw oraz rozwiązywanie kłopotów osób, traktowanych nie kiedy petenci, natomiast klienci wymagający pozyskania poziomem usług i sposobami obsługi.
marketing szeptany – 4P – produkt ,cena, dystrybucja produktu, promocja
Produkt stanowi faktyczną ofertę rynkową przedsiębiorstwa a także obejmuje: jakość, wzór, parametry techniczne, markę (nazwę handlową), opakowanie, serwis a także zwroty.
Cena znaczy sumę pieniędzy którą klienci muszą zapłacić za towar. Cena jako narzędzie marketing-mix (polityka cenowa) obejmuje: cenniki, rabaty, warunki kredytowe, okresy płatności.
Dystrybucja oznacza rozmaite czynności, jakie przedsiębiorstwo podejmuje, aby uczynić produkt łatwo dostępnym dla klientów. Obejmuje ona: lokalizację, kanały dystrybucji, gospodarkę magazynową i transportową i zasięg terytorialny sprzedaży.
Promocja znaczy czynności, które podejmuje przedsiębiorstwo, by poinformować o cechach merytorycznych produktu oraz przekonać docelowych nabywców, aby go nabyli. Promocja produktu obejmuje: reklamę, sprzedaż własną, promocję sprzedaży a także public relations.
Założenie koncepcji marketingu mix – aby produkt dobrze się sprzedawał musi być dostosowany do konieczności klientów.
3 poziomy produktu –1.podstawowe funkcje produktu , 2.produkt rzeczywisty ( opakowanie ,marka ,kształt , jakość ,kolor , wzór – fizyczność ), 3.produkt poszerzony
Cykl życia produktu- zawsze dzieci , gwiazdy dojne krowy ,psy.
dynamika produktu ( 1.faza wprowadzenia , 2.wzrostu, 3.dojrzałości ,4.spadku)
1.promocja,forma informacyjna, lokalna dystrybucja, zmiany w wyglądzie produktu, monitorowanie sprzedaży
2.produkt akceptowany, promocja konkurująca , forma przypominająca, pojawiają się zyski
3.optymalny poziom sprzedaży ,poszerzanie pola dzialania , zwiększenie częstotliwości użycia i użytkowników,strategia, znalezienie zastosowań dodatkowych,restyling – zmiany w wygladzie
4.obnizka
Koncepcje marketingowe- produkcji ( obniżanie kosztów produkcji ,zwiększenie efektywności produkcji, poprawienie dystrybucji, ogólnodostępność) , produktu ( faworyzacja produktów o najwyższej jakości) , sprzedaży ( stymulacja popytu, nakłanianie do kupna) , marketingowa ( zorientowana na klienta , aktywne kształtowanie konieczności klienta)
Popyt-siła nabywcza poparta zapleczem finansowym; przymus posiadania
Rynek-miejsce gdzie dochodzi do konfrontacji popytu i podaży(czarny,dostawcy,nabywcy,zagraniczny,lokalny,światowy,regionalny,oficjalny)
Rynek dostawcy –przewaga popytu nad podażą( brak konkurencji ,narzucanie ceny)
Rynek nabywcy – ciągła przewaga podaży nad popytem(gospodarka wolnorynkowa, tu działają prawa rynku)
Składniki marketingu-usługi,produkty,ludzie,cena,miejsce,komunikacja,promocja
Funkcje marketingu-badanie rynku(przewidywanie, rozpoznawanie popytu) ,zaspokajanie popytu
( projektowanie, ulepszanie, dystrybucja), stymulacja, generowanie popytu
Promocja –perswazja + informacja
Formy promocji – reklama , promocja uzupełniająca (sprzedawcza np. gratisy, dodatki) , sprzedaż prywatna
( bezpośrednia obsługa klienta np. sponsoring) , promotion-mix
Marka – symbol ,znak ,odróżniający się ,stworzony w celu odróżnienia produktu
Znak handlowy ,towarowy – znak chroniony , własność sprzedawcy
Kryteria okr. siłę marki – pozycja na rynku ,bądź marka może być długo na rynku ,czy jest międzykrajowa, jak wygląda kampania, jaki ma wizerunek
Korzyści dla klienta z marki – jakość ,łatwość zakupów , gwarancja ,satysfakcja , prestiż , najlepsze miejsce w sklepie
Korzyści z marki z pkt. widzenia producenta – stali klienci ,wysoki popyt,lepsza pozycja w negocjacjach z dostawcami
Marka indywidualna – powiązana jest z konkretnym produktem. Stosowana jest przez przedsiębiorstwa, które wytwarzają różnorakie produkty, oferowane przeważnie w kilku segmentach rynkowych. Marka indywidualna winna powodować u nabywców skojarzenia związane nie z samym producentem, natomiast tylko z produktem. Marka indywidualna zapewnia przedsiębiorstwu zróżnicowanie swoich artykułów. Aczkolwiek każdorazowe wprowadzanie nowego produktu na rynek będzie wymagać lansowania nowej marki. Na ogół tę formę wykorzystują producenci produktów żywnościowych.
Marka łączona – zbiorowa obejmuje wszystkie towary danego przedsiębiorstwa. Winna nieść u nabywców skojarzenia związane z producentem. Marka zbiorowa uniemożliwia natomiast różnicowanie produktów. Może ona w takim razie stać się przyczyną gigantycznego spadku sprzedaży całej gamy towarów. Jeśli albowiem jeden produkt straci uznanie wśród nabywców, to prawdopodobnie zmniejszeniu ulegnie zainteresowanie nabywców pozostałymi produktami, oferowanymi pod tą samą marką. Zaletą marki zbiorowej bywa natomiast duże ułatwienie podczas wprowadzenia nowego produktu na rynek. O ile ponieważ dotychczasowe produkty danej marki weseliły się ogromnym zainteresowaniem wśród nabywców, to wybitnie prawdopodobnym jest fakt, że nowy produkt, oferowany pod znaną już marką, dostanie zarówno ich zainteresowanie a także poparcie.

Tags: , ,

Comments are closed.