marketing przy kawie

Marketing-sztuka kształtowania jak również zaspokajania potrzeb klienta z zyskiem ;badanie rynku; proces dzięki któremu firma może być powiązana z rynkiem w sposób twórczy ,zyskowny ,produktywny ;dostarczanie właściwych produktów i usług ,odpowiednim ,właściwym ludziom o właściwej cenie, odp. Miejscu oraz przy użyciu pożądanych środków komunikacji a także promocji ; def. Kotlera- proces społeczny a także zarządczy dzięki któremu konkretne osoby, grupy otrzymują to czego pragną, oczekują przez tworzenie, oferowanie jak również wymianę posiadających wartość artykułów
marketing – klient bywa aktywem przedsiębiorstwa; żąda, by występowała koordynacja poszczególnych funkcji marketingu (badania marketingowe, tworzenie artykułów, dystrybucja, sprzedaż, strategie, promocja, planowanie marketingowe) z działaniami wszystkich jednostek struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Nie znaczy zaledwie utworzenia odrębnego działu marketingu, lecz potrzebę istnienia orientacji marketingowej w całym przedsiębiorstwie jako ukierunkowanie działań wszelkich jego pracowników.
Marketing strategiczny-całokształt przedsięwzięć związanych ze strategicznym planowaniem oraz projektowaniem strategii marketingowych określających zakres, cele a także pomysły obsługi rynków sprzedaży.
Strategia marketingowa stanowi jedną z podstawowych strategii funkcjonalnych przedsiębiorstwa. Nie bywa ona naturalnie strategią autonomiczną, natomiast strategią wbudowaną w ogólną strategię działania przedsiębiorstwa. Marketing strategiczny nie polega więc na formułowaniu odrębnej niezależnej strategii dla marketingu jako funkcji przedsiębiorstwa, aczkolwiek strategii opartej na koncepcji marketingu, jako filozofii działania nowoczesnego przedsiębiorstwa w warunkach nasyconego rynku.Marketing strategiczny znaczy więc proces formułowania strategii marketingowej w ramach zarządzania strategicznego oraz winien być rozpatrywany jako składowa składnik tego zarządzania, jako instrument tworzenia szerszych ram dla sukcesu strategicznego na rynku.

Tags: , ,

Comments are closed.