Dziura ozonowa jako skutek zanieczyszczenia atmosfery

Z tematem zanieczyszczenie atmosfery powiązane jest temat efekt cieplarniany. Jest to zjawisko polegające na podwyższeniu temperatury na świata w związku ze szkodliwą działalnością gazy cieplarniane dostający się do atmosfery. Wymienić tutaj należy: dwutlenek węgla, CO2), podtlenek azotu (NO2), para wodna (H2O), metan (CH4), ozon (O3), freony , a ponadto inne. Zjawisko efekt cieplarniany ma możliwość być przyczyną globalnego ocieplenia. Efekt cieplarniany polega na zatrzymywaniu się w atmosferze promieniowania podczerwonego w takiej ilości, która prowadzi do ogrzewania się świata. Do przyczyn powstawania efektu cieplarnianego zaliczamy m.in.: wycinanie lasów, które pochłaniają dwutlenek węgla, spalanie paliw kopalnych w elektrowniach, elektrociepłowniach i tak dalej., coraz większa liczba samochodów wytwarzających spaliny. Wśród skutków efekt cieplarniany wymienia się: częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof klimatycznych, jak m.in.: huragany, czy fale upałów, susze.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.