Groźny smog

Odpady są to wszelkiego typu substancje albo przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się w niedługim czasie pozbyć lub także posiada obowiązek się ich pozbycia, czyli prawo mu to nakazuje. Odpady można podzielić na różne kategorie. Istnieją różnorodne klasyfikacje. Możemy podzielić śmieci ze względu na źródło pochodzenia, stan skupienia, kryterium surowcowe, skład chemiczny, toksyczność, to w jakim stopniu określony odpad stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Przy klasyfikacji bierze się pod uwagę takie czynniki, jak: łatwość zapłonu, toksyczność i szkodliwość dla organizmów żywych, czyli dla człowieka i dla zwierząt. Odpady możemy podzielić na: odpady grożące zakażeniem, odpady grożące skażeniem, odpady zwłaszcza szkodliwe dla środowiska, odpady, które nie są przydatne do wykorzystania gospodarczego. W Polsce odpady są podzielone według źródła ich powstawania na dwadzieścia grup, a pośród nich wymienić można: odpady z rolnictwa, sadownictwa, odpady medyczne i weterynaryjne, typu strzykawki, opatrunki, odpady opakowaniowe, czyli różnego rodzaju opakowania, odpady z budowy, na przykład gruz, odpady komunalne. Odpady są składowane na składowiskach odpadów, które dzieli się na trzy grupy: składowiska odpadów niebezpiecznych, skaldowska odpadów obojętnych oraz dodatkowo składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Odpady można także utylizować.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.