Podstawowe zasady obrony pracy maturalnej z języka polskiego

Prace na maturę ustną są elementem ustnej matury z języka polskiego ocenianą przez komisję. Drugą częścią matury ustnej jest dialog zdającego z egzaminatorami odnosząca się do tematu pracy maturalnej i literatury.

Prezentacja maturalna opiera się na publicznym i ustnym zaprezentowaniu wybranego przez egzaminowanego tematu. Temat pracy powinno się omawiać w sposób możliwie kompletny, zwarty oraz konkretny. Odpowiedni wybór tematu i sposobu jego ujęcia pozwala na zaprezentowanie własnych zainteresowań oraz pasji. Regulamin daje możliwość wystąpienia z propozycją własnego tematu, który obligatoryjnie musi jednak wcześniej zaaprobować nauczyciel, a następnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna potwierdzająca szkolny wykaz tematów.

Za odpowiedź ustną można spodziewać się otrzymania maksymalnie 20 punktów. Szkoła musi zapewnić oprzyrządowanie przydatne do zaprezentowania materiałów pomocniczych dostarczonych wcześniej przez maturzystę. W czasie przedstawiania pracy maturealnej z języka polskiego zdającemu nikt nie ma prawa przeszkadzać komentarzami lub zapytaniami. Egzaminatorzy będą przeważnie kontrolować sztukę komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania warsztatu pracy.

Zdolność organizowania pracy bazuje na zaplanowanej i rzeczowej kompozycji pracy – adekwatnym rozdziale zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Istotne jest pokazanie komisji egzaminującej poprawnego zrozumienia tematu i uargumentowanie postawionej tezy.

Na  ukształtowanie pracy maturalnej jest kilka miesięcy, więc należy odpowiednio zaplanować następujące po sobie etapy pracy nad nią. Opracowanie zakończonego tematu wymaga rozważenia,  zbioru koniecznych materiałów, czasu na napisanie, a na końcu nauczenie się bezbłędnego przedstawienia tematu pracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.