Reguły przedstawiania pracy maturalnej z języka polskiego

Prezentacje maturalne są częścią ustnego egzaminu maturalnego z polskiego ocenianą przez zespół egzaminacyjny. Kolejną częścią matury ustnej jest rozmowa zdającego z komisją egzaminacyjną tycząca tematu prezentacji maturalnej i bibliografii.

Prezentacja maturalna polege na publicznym i ustnym omówieniu wybranego przez egzaminowanego tematu. Temat wystąpienia należy omawiać w sposób możliwie całościowy, zwarty oraz rzeczowy. Trafny wybór tematu i strategii jego ujęcia pozwala na zaprezentowanie własnych zamiłowań oraz pasji. Dopuszczalna jest możliwość wystąpienia z propozycją własnego tematu, który jednak wcześniej zaakceptować nauczyciel języka polskiego, a następnie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna aprobująca wewnątrzszkolny spis tematów.

Za odpowiedź ustną można spodziewać się otrzymania maksymalnie 20 punktów. Placówka szkolna musi zapewnić akcesoria niezbędne do zaprezentowania materiałów pomocniczych dostarczonych uprzednio przez maturzystę. W czasie pokazywania prezentacji maturalnej maturzyście nikt nie powinien przeszkadzać uwagami lub pytaniami. Egzaminatorzy będą zwłaszcza oceniać sztukę komunikacji werbalnej oraz umiejętność organizowania pracy.

Umiejętność organizowania warsztatu pracy polega na przemyślanej i logicznej kompozycji prezentacji – odpowiednim rozdziale zawartości na wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Kluczowe jest pokazanie komisji bezbłędnego poznania tematu i uargumentowanie określonego problemu.

Na  opracowanie pracy maturalnej z języka polskigo jest wiele miesięcy, więc należy właściwie przemyśleć kolejne fazy pracy nad nią. Przygotowanie gotowego tematu wymaga rozważenia,  zbioru koniecznych artykułów, czasu na napisanie, a w następnej kolejności nauczenie się poprawnego przedstawienia tematu pracy.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.